Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Projekt „Zawodowo w przyszłość – rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej”

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu edukacyjnego dedykowanego uczniom i nauczycielom 5 wrocławskich szkół branżowych i zawodowych. To zarazem pierwszy nasz projekt w ramach Funduszy Europejskich dla edukacji na Dolnym Śląsku (Priorytet 8 FEDS) w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
Projekt „Zawodowo w przyszłość – rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej” realizujemy w partnerstwie z Gminą Wrocław między 2.11.2023 a 31.12.2025. Łączna wartość tego projektu wynosi 4 193 503,36 zł, w tym 2 935 452,35 zł wkładu z Funduszy Europejskich #FunduszeUE
Zaplanowane działania skierowane są do uczniów i nauczycieli następujących szkół: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Worcella), Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (ul. Haukego-Bosaka), Zespół Szkół Zawodowych nr 6 (ul. Nowodworska), Zespół Szkół Budowlanych (ul. Grabiszyńska), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (ul. Dawida).
Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej szkół biorących udział w projekcie. Uczestnikom będzie zapewniony szeroki pakiet działań wspierających kształcenie zawodowe, realizowanych we współpracy z lokalnym rynkiem pracy. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 711 uczestników (330 kobiet i 381 mężczyzn) - uczniów i kadry nauczycielskiej.
W projekcie zaplanowaliśmy następujące zadania:
dla uczniów: organizację staży w firmach aglomeracji wrocławskiej, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach (z zakresu kompetencji kluczowych, narzędzi TIK, AI, kompetencji przyszłości, podstaw przedsiębiorczości), kursy, szkolenia zawodowe i branżowe dla uczniów, pomoc w stworzeniu 3 klas patronackich (na kierunku technik robotyk, informatyk, elektronik);
dla nauczycieli: podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń branżowych u pracodawców, szkoleń, kursów branżowych (zawodowych), studiów podyplomowych;
ponadto dla szkół zakupimy wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni zawodowych, rozwiniemy współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz lokalnymi pracodawcami (organizacjami zrzeszającymi pracodawców), uczestnikom zapewnimy działania z zakresu psychologii, edukacji ekologicznej i kompetencji cyfrowych.
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
300 uczniów odbędzie staże zawodowe;
339 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, kompetencje przyszłości, TIK;
599 uczniom przeprowadzone zostanie doradztwo zawodowe;
zwiększy się liczba szkół doposażonych ze środków w programie;
112 nauczycieli zwiększy kwalifikacje zawodowe,
wszyscy uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe i zielone.

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl