Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Czym jest SU

Opublikowane: dnia 7.05.2013; Teresa Podgórska
 
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły – tak stanowiUstawa o systemie oświaty (art. 55). 
 
Członkiem samorządu uczniowskiego stajesz się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły a przestajesz nim być w momencie, gdy szkołę opuszczasz.
 
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolne imprezy, wystawy, akcje charytatywne, szkolną drużynę piłki nożnej, uczestnicząc w spotkaniach z ciekawymi ludźmi,  dekorując szkołę,  pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową.
 
Możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
 
Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
 
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ORGANY:
-        Radę Samorządu Uczniowskiego
-        Rady Samorządów Klasowych
-        Rzecznika Praw Ucznia
-        Sekcje, kluby, grupy tematyczne
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli wszystkich uczniów szkoły:
  • odpowiada za koordynowanie działań – czyli jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i możliwości uczniów,
  • reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców,
  • informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,
  • tworzy program pracy samorządu, który powinien wynikać z przeprowadzonej na początku roku analizy zasobów i potrzeb uczniów oraz sytuacji w szkole,
  • nawiązuje współpracę z samorządami klasowymi oraz przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią, a także z dyrekcją i nauczycielami,
  • inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty,
  • zapewnia ciągłość trwania pracy samorządu, dba o odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie do pracy swoich następców.
 
W skład Rady SU w ZSE-A wchodzą:
-        Przewodniczący
-        Wice przewodniczy
-        Skarbnik
-        Sekretarz
-        Członkowie
 
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
Odbywają się aby uniknąć chaosu organizacyjnego -  wszyscy nie mogą odpowiadać za wszystko.
W szkole wybieramy Radę SU, która w imieniu całego samorządu podejmuje bieżące decyzje i jest odpowiedzialna za koordynację działań ogólnoszkolnych.
 
Wybory do SU w ZSE-A organizowane są po wakacjach .
 
Przygotowania i ordynacja wyborcza
-        Poinformowanie uczniów o organizacji wyborów do Rady SU.
-        Powołanie komisji wyborczej.
-        Wyznaczenie terminu wyborów.
-        Ogłoszenie terminu zgłaszania kandydatów i warunków, jakie muszą spełnić kandydaci.
-        Określenie czas trwania i zasady prowadzenia kampanii wyborczej.
-        Przygotowanie wyborów – list wyborczych, lokalu wyborczego, harmonogramu wyborów
 

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl