Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Technik rachunkowości

 

ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH  PRAKTYKI ZAWODOWEJ W TECHNIKUM NR 13

Zawód: technik rachunkowości (431103)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Szkoła młodzieżowa. Praktyka zawodowa 7 godzin dziennie przez 20 dni roboczych (140 godzin) w III klasie i 7 godzin dziennie przez 20 dni roboczych(140 godzin) w klasie IV. W sumie 280 godzin.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Szczegółowe cele kształcenia

W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć:

1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek

organizacyjnych:

a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzania dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,

b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,

c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

d) wyceniania składników aktywów i pasywów,

e) ustalania wyniku finansowego,

f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

g) prowadzenia analizy finansowej.

Materiał nauczania

Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej

Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki gospodarczej. Analizowanie zadań realizowanych w przedsiębiorstwie.

Analizowanie regulaminów wewnętrznych, zasad dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Organizowanie stanowiska pracy.

Charakteryzowanie obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Dokumentowanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. Stosowanie aktów prawnych dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Interpretowanie sprawozdań finansowych.

Interpretowanie podstawowych wskaźników oceny działalności jednostki organizacyjnej

Uwagi o realizacji:

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktykę zawodową uczniowie powinni odbywać  w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych, typowych dla pracy technika rachunkowości..

 Należy dostosowywać treści nauczania i metodykę pracy do poziomu wiadomości i umiejętności uczniów oraz specyfiki instytucji, w której uczeń odbywa praktykę. Przed rozpoczęciem praktyki należy zapoznać uczniów ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawami i obowiązkami pracowników.

 Program praktyki powinien być realizowany zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Realizacja programu praktyki zawodowej powinna umożliwić doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia.

Opiekun praktyk powinien:

  • umożliwić odbycie praktyki w różnych komórkach organizacyjnych,
  • stworzyć możliwości wykonania zadań przewidzianych w programie praktyk,
  • nadzorować pracę uczniów.

Podczas realizacji programu praktyki zawodowej należy kształtować następujące postawy uczniów:

  • uczciwość w pracy zawodowej,
  • odpowiedzialność i dyscyplinę,
  • aktywność i samodzielność w działaniu,
  • Uczeń powinien dokumentować przebieg praktyki w dzienniku praktyki zawodowej.
  • Zadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki.
  • Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

Praktyka jest zaliczana na podstawie ocen cząstkowych oraz opinii opiekuna praktyki

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyk zawodowych powinien wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach słuchacza oraz ocenę końcową.

Uwagi: Zakres zadań do realizacji w ramach praktyki zawodowej w Technikum nr 13 jest propozycją z naszej strony i nie ma obowiązku ze strony Jednostki przyjmującej realizacji wszystkich w/w punktów.

……………………………………………                                                                                                                                                                                                         ................................................

 

/pieczęć oraz podpis dyrektora szkoły lub osób                                                                                                                                                                                              /pieczęć oraz podpis przedstawiciela

 

działających w imieniu jednostki kierującej /                                                                                                                                                                                                               jednostki przyjmującej, pieczątka firmy /      

 

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl