Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest SEKRETARIAT SZKOŁY, e-mail: zsea@zse.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 69 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Worcella 3  i wejście do drugiego budynku i bloku sportowego od ul.Komuny   Paryskiej przez bramę wjazdową na teren zabudowań szkoły. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc. Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajduje się oznakowany przycisk przyzywający  do kontaktu z pracownikiem szkoły. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z  pracownikiem obsługi. Pracownik otworzy drzwi wejściowe i   w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy, np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź przywoła pracownika z wyższych kondygnacji. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

 Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Szkoła nie posiada  podjazdu  dla wózków inwalidzkich.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                          

W szkole obowiązują następujące formy kontaktu: 71-798-69-09 oraz zsea@zse.wroc.pl. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                         

Strony internetowa szkoły jest zgodna z najnowszymi standardami WCAG 2.1. - jest dostępna cyfrowo, czyli przyjazna dla osób z  niepełnosprawnościami. Strona internetowa ZSE-A jest hostowana przez szkolnastrona.pl
Zgodnie z ustawą, strona posiada aktualną i uzupełnioną przez placówkę deklarację dostępności.

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl